Reklamační řád a obchodní podmínky

Obchodní podmínky zde uvedené platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je:

3D FITNESS s.r.o.,
se sídlem Žamberk,
Orlická kasárna 1491
PSČ 564 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29200

IČ: 28818067
DIČ: CZ28818067

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování, příjem reklamovaného a vráceného zboží: 3D FITNESS s.r.o., Orlická kasárna 1491, 564 01 Žamberk, Česká republika,
adresa elektronické pošty: miroslav.jircik@3dfitness.cz
mobil: +420 605 941 667.

(dále jen prodávající)

Adresa provozovny prodávajícího:

3D FITNESS s.r.o.
Orlická kasárna 1491
564 01 Žamberk
Česká republika

Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy uzavírané přes tento internetový obchod. Veškeré kupní smlouvy uzavírané přes tento internetový obchod a rovněž i veškeré vztahy navazující na tyto kupní smlouvy se řídí výlučně právním řádem České republiky.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce:
http://eshop.3dfitness.cz

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané přes tento internetový obchod. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 3D FITNESS s.r.o., se sídlem Orlická kasárna 1491, Žamberk 564 01, identifikační číslo :28818067, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29200 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na (dále jen „webová stránka“) internetové adrese http://eshop.3dfitness.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Registrace provedená kupujícím je tvořena jménem, které si kupující sám zvolí a heslem, které si kupující rovněž sám určí. Registrace umožňuje přístup do uživatelského rozhraní, kde si kupující může prohlédnout průběh vyřizování svých objednávek, zobrazit historii objednávek, měnit své kontaktní údaje. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Po odeslání objednávky je zákazníkovi přiděleno automaticky vygenerované jméno a heslo, které může kupující využít i při dalším nákupu a nemusí tak vyplňovat opětovně všechny své údaje.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle jak 24 měsíců nevyužívá, či v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. INFORMACE O ZBOŽÍ, KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

3.1. Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě odpovídá normám bezpečných výrobků dle zákona č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahu informace o zboží (popis zboží a fotografické zobrazení, které je pouze ilustrativní), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny jednak bez DPH a jednak včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny jednak v českých korunách a dále v EUR. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Cena za dodání zboží (dopravné) je účtována v souladu s ceníkem dopravce (DPD, Česká pošta, popř. jiný dopravce). Cena za dodání zboží (dopravné) na Slovensko je účtována při objednání zboží do 3.000,-- Kč bez DPH. Pokud se však jedná o zásilky přesahující hmotnost 20 kg, je účtován poplatek za dopravu v hodnotě 619,-- Kč Kč bez DPH. Při dodání zboží na Slovensko je kupní cena zboží a cena za dodání zboží (dopravné) vždy účtována v EUR, a to dle průměrného kurzu EUR/CZK.
3.5. Balné není prodávajícím účtováno.
3.6. Kupující s místem dodání zboží v České republice má právo ve své objednávce zboží uvést, zda bude kupní cenu zboží včetně případné ceny za dodání zboží (dopravné) hradit v českých korunách či v EUR a v souladu s tímto zadáním bude poté vystaven prodávajícím i daňový doklad – faktura s vyúčtováním ceny zboží a ceny za dodání zboží (dopravné).
3.7. Slevy se nesčítají (akční balíčky, produkty ve speciálních nabídkách a slevách jsou nezávislé na sobě).
3.8. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu objednaného zboží a náklady na dodání zboží (dopravné) některým ze způsobů uvedených v článku 5. těchto obchodních podmínek, přičemž způsob úhrady kupní ceny kupující uvedené ve své objednávce.
3.9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
3.10. Dodací lhůta u zboží je 1 – 14 dnů. U produktů označených ikonkou o dostupnosti „dotaz“ se může dodací lhůta prodloužit o několik týdnů. Za zdržení zásilky není prodávající odpovědný.

 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen jako „objednávka“) obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
d) údaje o osobě kupujícího:
- u fyzické osoby nepodnikatele nutné vyplnit celé jméno a příjmení, datum narození, celou fakturační a doručovací adresu kupujícího,
- u fyzické osoby podnikatele nutné vyplnit celé jméno a příjemní, datum narození, IČ, DIČ, sídlo podnikání, celou fakturační a doručovací adresu kupujícího,
- u právnické osoby nutné vyplnit celý název právnické osoby, sídlo právnické osoby, IČ, DIČ, celou fakturační a doručovací adresu.
4.2. Objednávka bude považována za platnou a pro prodávajícího za závaznou pouze v případě, že bude kupujícím řádně vyplněna ve všech jejích částech. Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
4.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Neprodleně po obdržení objednávky je kupujícímu automaticky zaslán e-mail s přehledem jeho objednávky. Tento e-mail je zaslán na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a není považován za přijetí objednávky.
Prodávající je povinen učinit potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 5-ti hodin od obdržení objednávky, je-li objednávka učiněna v pracovních dnech do 16.00 hod. V případě učinění objednávky v pracovních dnech po 16.00 hod. Je prodávající povinen učinit potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky. V případě učinění objednávky ve dnech pracovního volna, ve dnech pracovního klidu, ve svátek nebo v poslední pracovní den předcházející dni pracovního volna, dni pracovního klidu nebo svátku, je prodávající povinen učinit potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky.
Potvrzení o přijetí objednávky je prodávajícím učiněno elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
Spolu s potvrzením o přijetí objednávky jsou kupujícímu zároveň zaslány informace o předběžném termínu dodání zboží, vyčíslení celkové částky za dodání zboží, tj. jak výše kupní ceny, tak výše ceny za dodání zboží (dopravné).
V případě, kdy objednané zboží nebude možné dodat ve standardním termínu 1-14 dnů a tato skutečnost bude prodávajícímu známa v době obdržení objednávky, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího se sdělením předpokládaného (náhradního) termínu dodání zboží, a to ve stejných termínech, v nichž je prodávající povinen učinit potvrzení o přijetí objednávky. V tomto případě je kupující povinen do 24 hodin od obdržení e-mailu prodávajícího s uvedeným sdělením odeslat prodávajícímu e-mail se sdělením, zda akceptuje dodání zboží v náhradním termínu či zda svou objednávku ruší. Sdělení zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího, z níž obdržel sdělení prodávajícího o předpokládaném (náhradním) termínu dodání zboží.
4.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
V případě uvedeném v bodě 4.3. poslední odstavec tohoto 4. článku těchto obchodních podmínek, kdy prodávající informuje kupujícího o nedostupnosti zboží se sdělením předpokládaného (náhradního) termínu dodání zboží, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení sdělení kupujícího, že akceptuje dodání zboží v náhradním termínu.
4.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (dopravné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 262432452/2010 (dále jen „účet prodávajícího“).

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. V případě platby v hotovosti předá prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu s vyúčtováním celé kupní ceny spolu s dodáním zboží.

5.7. V případě bezhotovostní platby prodávající vystaví daňový doklad – fakturu s vyúčtováním celé kupní ceny a se splatností 14 dnů a tento daňový doklad odešle kupujícímu spolu s potvrzením o přijetí objednávky, popř. v případě, kdy prodávající informuje kupujícího o nedostupnosti zboží se sdělením náhradního termínu dodání objednaného zboží), prodávající zašle tento daňový doklad nejpozději do 24 hodin od doručení akceptace kupujícího s novým termínem naskladnění objednaného zboží. Originál daňového dokladu bude předán kupujícímu spolu s dodáním zboží.

5.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Po připsání příslušné částky na účet je zboží expedováno, není-li dohodnuto s kupujícím jinak.

5.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.4.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@3dfitness.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Vyplňte Reklamační protokol a postupujte stejně jako v případě reklamace. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 Reklamační protokol_3DF_vyplnit

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Dodání zboží je dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu, a to nejdéle do 14 dnů od:
- od uzavření kupní smlouvy, má-li být kupní cena objednaného zboží uhrazena kupujícím v hotovosti při dodání zboží.

- od připsání kupní ceny na peněžní účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby kupní ceny kupujícím.
7.2. Místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na uvedenou adresu kupujícího.
7.3. Způsob dodání zboží volí kupující v objednávce.
7.4. V případě, že podle smlouvy je prodávající povinen zboží odeslat kupujícímu prostřednictvím dopravce, pak prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu jeho předáním dopravci k přepravě. K přepravě zboží prodávající využívá veřejné dopravce – DPD, a Českou poštu, popř. jiného dopravce a zboží je přes tyto dopravce přepravováno jako obchodní balík. V případě, že náklady dopravy v souladu s těmito obchodními podmínkami nese prodávající, pak prodávající je oprávněn použít k dodání zboží svůj vlastní dopravní prostředek.
7.5. Kupující je obeznámen o odeslání zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávkovém formuláři e-mailem odeslaným prodávajícím v den odeslání zboží, je-li zboží odesíláno prostřednictvím dopravce. Je-li zboží dopravováno přímo prodávajícím, pak je kupující obeznámen o expedici zboží e-mailem odeslaným prodávajícím v den předcházející dni dodání zboží prodávajícím kupujícímu. Při vyzvednutí zboží na provozovně prodávajícího je kupující informován e-mailem prodávajícího o připravení zboží k vyzvednutí.
7.6. Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručováním zboží, které nepřevzal.
7.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zboží zkontrolovat včetně neporušenosti obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě je však prodávající povinen zapsat tuto skutečnost do přepravních listů přepravce. Podpisem přepravních (dodacích) listů kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu či poškození zboží nemůže být brán zřetel.
7.8. Daňový doklad – faktura je nedílnou součástí dodávky. Daňový doklad si kupující uschová pro případnou reklamaci.
7.9. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

7.10. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2.obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@3dfitness.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně v svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@3dfitness.cz
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 3D FITNESS s.r.o., se sídlem Orlická kasárna 1491, Žamberk 564 017 , adresa elektronické pošty info@3dfitness.cz , telefon +420 733 191 772.

Informace k EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2015

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz